Regulamin

ZAKLINACZKASNU.PL

Regulamin

                                                                                                                           § 1
                                                                                                           Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy ZAKLINACZKASNU działający pod adresem www.zaklinaczksnu.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Emilię Dziadosz z siedzibą w Warszawie, ul. Dzika 19/23 00-17 Warszawa, dla którego został nadany NIP: 
584-232-64-95; numer REGON: 389272530.

2. Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Emilię Dziadosz, kontakt@zaklinaczkasnu.pl

 Regulamin określa:

1) zasady korzystania ze Sklepu;
2) warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie;
3) czas i zasady realizacji zamówień;
4) warunki i formy płatności;
5) uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy;
6) zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
7) prawa Klienta będącego konsumentem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane przez Klienta ze Sklepem są umowami zawartymi na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. Korzystanie ze Sklepu w opisany powyżej sposób jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta ze Sklepem nieodpłatnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas przeglądania Sklepu i ulega rozwiązaniu z momentem opuszczenia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
7. Regulamin jest nieodpłatnie dostępny dla każdego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie, pod adresem: www.zaklinaczkasnu.pl.
8. Klient jest zobowiązany do zapoznania się w treścią Regulaminu. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
9. Klientem Sklepu mogą być podmioty, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

1. Do przeglądania Sklepu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji.

1) Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym między innymi do rejestracji w Sklepie internetowym, a także składania zamówień́ na towary, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 3
Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Informacje zawarte w Sklepie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia umowy, opisane w art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

2. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie towarów, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na Stronie danego towaru polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku danych, sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

3. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

4. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:

1) dodawania i usuwania towarów oraz ich ilości;
2) wskazania adresu, na jaki towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
3) wyboru sposoby dostawy;
4) wyboru sposób płatności;
5) dodania kodu rabatowego.

5. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdzie dane, Sklep maprawo odstąpić od realizacji zamówienia, powiadamiając o tym Klienta.

6. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie maksymalnie 2 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 17 i ust. 18 niniejszego paragrafu, liczonych od:

1) dnia zawarcia umowy (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem), lub momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Sklepu (w przypadku wyboru jednej z pozostałych form płatności).

7. Zakupiony towar wysyłany jest:

1) na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej – w przypadku sprzedaży towarów w formie elektronicznej.

8. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą dopiero w najbliższym dniu roboczym.

9. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w tym szczególnie w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

10. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przy formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU, Przelewy24, PayPal), brak zapłaty w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

-na ten moment jedyna forma płatności to tradycyjny przelew.

11. W przypadku, gdy możliwa będzie realizacja tylko części zamówienia, Sklep może zaproponować Klientowi:

1) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
3) realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalona z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako finalne;
4) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

13. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie § 8 Regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu, przedstawiającej dany towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zamówionym towarem. Przedmiotowa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionego towary do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów.

16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Sklepu.

17. W przypadku zakupu konsultacji termin ich wykonania jest ustalany indywidualnie z Klientem w zależności od aktualnie dostępnych terminów.

18. W przypadku Klienta-konsumenta, towar w formie elektronicznej zostanie wysłany:

1) w przypadku wyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu;
2) w przypadku niewyrażenia zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy.

19. Sklep informuje, ze wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 18 lit. a) niniejszego paragrafu powoduje utratę prawa Klienta-konsumenta do odstąpienia od umowy.

20. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Unii Europejskiej oraz spoza niej.

§ 4
Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty- zł- PLN).

2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. 3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.

5. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.

6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

1) paczkomaty InPost;
2) przesyłka kurierska;
3) przesyłka pocztowa Poczty Polskiej;
4) na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów – InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków.

8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

9. Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

§ 5
Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:

1) gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;
2) w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;
3) przelewem, na rachunek bankowy Sklepu.

2. Sposób zapłaty wskazany w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie jest dostępny w przypadku zakupu towaru w formie elektronicznej. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.

3. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6
Prawo do odstąpienia od umowy

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest konsumentem, lub do osoby fizycznej, wobec której zgodnie z prawem stosuje się przepisy dotyczące konsumenta (dalej zwanego Klientem-konsumentem).

2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4. Klient-konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której Klient-konsument odstąpił, uważa się za niezawartą.

5. Do odstąpienia od umowy przez Klienta-konsumenta wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Sklepu, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia:

1) doręczenia Klientowi-konsumentowi towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od dnia doręczenia ostatniej części;
2) od dnia zawarcia umowy – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:

1) wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sklepu, lub
2) wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu kontakt@zaklinaczkasnu.pl

 

7. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Klient-konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient-konsument.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Sklep zobowiązany jest do zwrotu Klientowi-konsumentowi zapłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz kosztów wysyłki do Klienta-Konsumenta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient-konsument wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klient-konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient-konsument, chyba że Klient-konsument uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta-konsumenta, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta-konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Klient-konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

13. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi-konsumentowi w odniesieniu do umów, które zostały wskazane w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, to jest umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy prenumeratę;
8) zawartej w drodze aukcji publicznej 

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

15. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi-konsumentowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 

§ 7
Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się, że oferowane towary są pozbawione wad fizycznych i wad prawnych.

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową.

3. Reklamację z tego tytułu, Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 (słownie: dwóch) lat od dnia dostarczenia mu towaru, na adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazane w § 11 Reklamacji.

4. Reklamacja może zawierać jedno z żądań:

1) obniżenia ceny;

2) usunięcia wady;

3) wymiany towaru na wolny od wad;
4) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 

5. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia, lub, jeżeli niezbędne było uzupełnienie reklamacji, od dnia uzupełnienia reklamacji.

7. W przypadku, w którym Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

8. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub na trwałym nośniku, w sposób tożsamy, że sposobem złożenia reklamacji przez Klienta.

9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na rachunek bankowy. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

11. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

12. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

13. Oferowane przez Sklep towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w gwarancji. Sklep nie udziela własnej gwarancji na oferowane towary.

§ 8
Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

1. Sklep dokona zwrotu, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, w przypadku:

1) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

2) zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
3) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy;
4) uznania prawa do żądania obniżenia ceny towaru.
 

2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu), jeśli zamówienie było opłacone:

1) z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

2) przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.
 

§ 9
Dane kontaktowe Sklepu

1. Klient ze Sklepem może kontaktować się:

1) pod numerem telefonu: 694999885;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@zaklinaczkasnu.pl
 
 

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Sklepu.

4. Sklep informuje, że wyświetlanie wizualizacji towarów w systemie teleinformatycznym Klienta jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem towaru, nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Sklep informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

6. Sklep informuję, iż materiały znajdujące się w sklepie w postaci elektronicznej stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ze zm. i jako takie podlegają pełnej ochronie z tytułu praw autorskich, wobec czego zakazane jest ich dalsze zbywanie i rozpowszechnianie bez podstawy prawnej oraz inne udzielanie osobom trzecim wbrew zapisom wskazanej regulacji.

7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych, i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

9. Sklep zwraca uwagę, że strona internetowa Sklepu zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sklepowi oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

10. Klient nie może umieszczać w Sklepie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.

11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania 
Sklepu lub jego elementy techniczne.

12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:

1)ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, spory związane z umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Sklepu.

Konsultacja domowa

Jeśli mieszkacie na terenie Warszawy lub jej bliskich okolic, mogę zaproponować konsultację u Was w domu. 

Konsultacje osobiste mogą odbywać się czasem również na terenie Trójmiasta, gdzie często bywam. Informacje o tym podaję wcześniej na swoim koncie IG.

Podczas konsultacji przeprowadzam z Wami szczegółowy wywiad na temat dziecka i na tej podstawie określamy sobie co jest przyczyną problemów związanych z jego snem, co i jak należy zmienić by ów problemu się pozbyć.

Czas trwania takiej konsultacji wynosi ok 1,5-2 h, a koszt z nią związany to 350zł.

Po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i postawieniu diagnozy możemy podjąć ścisłą współpracę.  W tym przypadku istnieją dwie opcje dalszej pomocy:

a) ścisła współpraca moim osobistym wsparciem podczas pierwszego wieczornego usypiania. Zostaję z Wami do godziny 22:00/23:00, pojawiam się na usypianie dziecka na drzemkę kolejnego dnia. Później pozostajemy w ścisłym kontakcie smsowo/mailowym, w godzinach 8:00-22:00. Współpracujemy aż dziecko zacznie spokojniej sypiać, nie ma sztywnych ram czasowych współpracy. Zależy mi na tym, by rozwiązać problem, a dzieci są różne więc jedne potrzebują kilku dni na to by przejść przez ten proces, inne kilku dni więcej. Gdyby w trakcie procesu dziecko rozchorowało się, bądź zaczęło boleśnie ząbkować, działamy dalej razem (a wiadomo, że to może spowolnić proces lub nawet go na kilka dni zatrzymać). 
* Oczywiście bezwzględne jest stosowanie się do moich wskazówek.
Koszt związany z taką formą pomocy to 2500zł.

b) zdalna ścisła współpraca. Po przeprowadzonym wywiadzie i postawieniu diagnozy pozostajemy w bieżącym kontakcie by rozwiązywać pojawiające się problemy podczas wdrażania planu naprawczego w życie razem. Pozostajemy w kontakcie smsowo/mailowym w godzinach 8:00-22:00 by razem rozwiązywać pojawiające się problemy. Tu również nie określam sztywno ram czasowych współpracy, ponieważ zależy mi by pomóc zarówno dziecku, jak i rodzicom, a każde dziecko przechodzi przez ten proces w swoim tempie. 
* I tu bezwzględne jest stosowanie się do moich wskazówek.
Koszt takiej formy mojej pomocy wynosi 1500zł.

Recent posts

Humankind's Time

Zmiana czasu

Co tam zmiana czasu… Przestawimy zegarki i z głowy. Tak myślą osoby, które nie mają małych dzieci. Nikt

Read More

Skye

Get fresh updates about my life in your inbox
Instagram
Categories
Przewiń do góry